ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ 20 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

(Δημόσια Πρόσκληση Νο3/2017 – Αρ. Πρωτ.: 14330/22-2-2017)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό έως 20 θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, θεωρείται:

 • η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
 • η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση
 • η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Δεν εντάσσονται:

1.Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

2.Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

4.Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

5.Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

6.Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

7.Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

8.Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη, εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ).

9.

-Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (παρ. 1 του άρθρου 1).

-Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια)

-Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

-Τα νυχτερινά κέντρα

-Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing)

-Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους

-Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των 3 μηνών που οφείλουν:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν υπάγονται άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 • είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
 • είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Επιπλέον, δεν υπάγονται άτομα που:

 • προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (Προσοχή: η πρόσληψη του ατόμου γίνεται εντός 30 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.)
 • που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
 • είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.
 • είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
 • είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
 • είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
 • τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
 • θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, που επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά
 • θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
 • θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
 • δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων, το Δώρο του Πάσχα και το Επίδομα Αδείας. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά το 1/25 ή αλλιώς κατά 4%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Α) Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον 12 μήνες), η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Η επέκταση των 9 μηνών, γίνεται υπό την προϋπόθεση, ότι η επιχείρηση δεσμεύεται μετά το τέλος της επιχορήγησης, να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 ακόμα μήνες, άνευ επιχορήγησης.

Β) Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων, (εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για άνω των 3 μηνών και κάτω των 12 μηνών), η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 9 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Η επέκταση των 9 μηνών, γίνεται υπό την προϋπόθεση, ότι η επιχείρηση δεσμεύεται μετά το τέλος της επιχορήγησης, να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 ακόμα μήνες, άνευ επιχορήγησης, ενώ και στην περίπτωση που δεν αιτηθεί την επέκταση, πάλι δεσμεύεται για διατήρηση του προσωπικό της άνευ επιχορήγησης, αλλά για 3 μήνες.

Για να δείτε όλη την Πρόσκληση του Προγράμματος και για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο ακόλουθο link:

http://www.oaed.gr/-/programma-epichoregeses-epicheireseon-me-prosopiko-eos-eikosi-theseon-plerous-apascholeses-gia-ten-proslepse-10-000-anergon-elikias-ano-ton-50-eton