Από τις 6 Δεκεμβρίου του 2016, με το Άρθρο 13 ν.4442/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016), είναι πλέον εφικτή η μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας σε Ετερόρρυθμη.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου,

β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο. Σε αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του Άρθρου 107 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως παρατίθεται αυτοτελώς ακολούθως:

«Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.»

Συνεπώς, η είσοδος νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου μπορεί να γίνει χωρίς κανένα περιορισμό, ενώ η μετατροπή της ιδιότητας του εταίρου από ομόρρυθμο σε ετερόρρυθμο ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται για την μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ (ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012).

2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.

3. Ειδικά στη μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο, κάθε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο, εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

1. Δεδομένου ότι με τη μετατροπή δεν επέρχεται λύση της μετατρεπόμενης εταιρείας, αλλά η νομική της προσωπικότητα συνεχίζεται, η φορολογία του συνολικού εισοδήματος της μετατρεπόμενης εταιρείας θα γίνει στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την αντίστοιχη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει.

2. Όσον αφορά στο ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920, η οποία προβλέπεται σε περιπτώσεις μετασχηματισμού εταιρειών, διευκρινίζεται ότι απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Ε.Π.Ε. Όταν πρόκειται δηλαδή για μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε., ή κατ’ επέκταση Ο.Ε. σε Ε.Ε. δεν απαιτείται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά συνέπεια δεν προκύπτει και υπεραξία.