«Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

(Πρόσκληση ΑΠ: 1180/356/A2/10.03.17)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, που προτίθενται να υλοποιήσουν έργο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), σε αντικείμενο που εμπίπτει σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς της οικονομίας (Πίνακας 1), που ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο    (National RIS3). Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Κάθε οντότητα, όπως ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης των έργων ETAK που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης, μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς στις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

Παρέμβαση I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

Παρέμβαση II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς και κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό.

Παρέμβαση III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: αφορά υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημόσια Δαπάνη

(εκατ. €)

Υλικά – Κατασκευές 22
Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 16
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 46
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 40
Υγεία & Φάρμακα 51
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 12
Ενέργεια 31
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 52
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 10
ΣΥΝΟΛΟ 280

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω 3 κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν έχει κατώτατο όριο αλλά πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, ανά κατηγορία παρέμβασης, ως ακολούθως:

Παρέμβαση I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
 • 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
 • 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
 • 500.000€ εάν συμμετέχουν άνω των τριών επιχειρήσεις

Παρέμβαση II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 • 1.000.000€

Παρέμβαση III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 • 2.000.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Για το σύνολο των προαναφερόμενων παρεμβάσεων, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

α) Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • βιομηχανική έρευνα
 • πειραματική ανάπτυξη
 • μελέτες σκοπιμότητας

β) Δραστηριότητες Καινοτομίας

γ) Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις (αφορά μόνο τις ΜΜΕ)

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης – αφορά ΜΜΕ & Μεγάλες Επιχειρήσεις)

Ερευνητές και Τεχνικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και αφορούν:

 • στο τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου).
 • σε τυχόν έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 • επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες για υποτροφίες αλλά υπό προϋποθέσεις.

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης – αφορά ΜΜΕ & Μεγάλες Επιχειρήσεις)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ (Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης – αφορά ΜΜΕ & Μεγάλες Επιχειρήσεις)

Όσον αφορά στα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ Η ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ. (Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης – αφορά ΜΜΕ & Μεγάλες Επιχειρήσεις)

5.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. (Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης – αφορά ΜΜΕ & Μεγάλες Επιχειρήσεις)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου και ειδικότερα οι ακόλουθες:

 • Δαπάνες ταξιδιών Αφορά στις δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο, σύμφωνα με το Άρθρο 13 της ΥΑΕΚΕΔ. Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή συνδικαιούχους συνεργατικών έργων ή την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή την ΕΥΔ, καθώς και πιστοποιήσεων ή ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η συμμετοχή σε συνέδρια κλπ καθώς και δαπάνες μετακίνησης π.χ. συνοδών, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας κλπ, σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας έργου είναι άτομο με αναπηρία.
 • Δαπάνες δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ).
 • Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.
 • Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) της Πράξης.
 • Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που απασχολούνται στο έργο άτομα με αναπηρία, καλύπτεται το κόστος για εύλογες προσαρμογές μέχρι ποσοστού 5% του προϋπολογισμού έργου του δικαιούχου που απασχολεί τα άτομα με αναπηρία.
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Αφορά άλλα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Δραστηριότητες Καινοτομίας – αφορά ΜΜΕ)

 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος.
 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης: αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.
 • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας: περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Δραστηριότητα Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις– αφορά ΜΜΕ)

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.

Επισημαίνεται πως, οι Ερευνητικοί Οργανισμοί εντάσσονται στις Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και Δραστηριότητες Καινοτομίας και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, πλην της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις που αφορά αποκλειστικά τις ΜΜΕ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου, λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 έτη.

Προσοχή: Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.