Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ.

Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών), η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (12+9=21 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για 3 μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα λήγει μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης 12μηνης επιχορήγησης και η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για 3 μήνες ακόμα.

Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών),  η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 9 μήνες χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 3 μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση (9+3=12μήνες).

Ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται. Οι ενισχύσεις εντάσσονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Καν. 651/2014).

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ.

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (12+9=21 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες ακόμα. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα λήγει μετά τη λήξη 12μηνης επιχορήγησης και η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες ακόμα.

Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω 3 μηνών, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 9 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 9 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης (9+9=18μήνες) οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 6 μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση. Στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες χωρίς επιχορήγηση παραμένει στο πρώτο 9μηνο απασχόλησης (9+3=12μήνες).

Ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται. Οι ενισχύσεις εντάσσονται στο Κανονισμό de minimis (Καν.1407/2013).

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε την Απόφαση ΟΑΕΔ 75/03/17-01-2017 – ΦΕΚ 342/Β/8-2-2017 στο παρακάτω link:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/apophase-oaed-75-03-17-01-2017-fek-342b-8-2-2017.html