Κατεβάστε σε μορφή PDF

­­­Ο ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών  σχεδίων,  τα  οποία  υποβάλλονται  από  μεμονωμένες  επιχειρήσεις  ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση, στον κλάδο της μεταποίησης καθώς και σε μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • 50.000€ για ΚΟΙΝΣΕΠ
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΜΕΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • 5.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο
 • 10.000.000€ ανά επιχείρηση
 • 20.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Σταθεροποίηση Συντελεστή Φορολογίας Εισοδήματος, μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
 • Ταχεία Αδειοδότηση
 • Δάνεια (καθεστώς 6)
 • Δάνεια και Επενδύσεις Ιδίων ή Οιονεί Ιδίων Κεφαλαίων (καθεστώς 6)

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνουν  (ενσώματα  και  άυλα  στοιχεία  ενεργητικού)  και  δαπάνες μισθολογικού κόστους. Το ποσοστό ενίσχυσης, καθορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, βάσει του μεγέθους της επιχείρησης και της περιοχής υλοποίησης της επένδυσης (Πίνακας 1).

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Το ποσοστό ενίσχυσης των ανωτέρω δαπανών, καθορίζεται στην προκήρυξη των επιμέρους καθεστώτων ενίσχυσης.

Εξαίρεση αποτελούν, τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 45%
Κεντρική Μακεδονία 45%
Θεσσαλία 45%
Ήπειρος 45%
Δυτική Ελλάδα 45%
Πελοπόννησος 45%
Βόρειο Αιγαίο 45%
Δυτική Μακεδονία 35% 2018-2020, το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα μειωθεί στο 30%
Ιόνια Νησιά 35% 2018-2020, το ποσοστό θα μειωθεί στο 30%
Κρήτη 35% 2018-2020, το ποσοστό θα μειωθεί στο 30%
Στερεά Ελλάδα 30% 35% για Ν. Ευρυτανίας
Αττικής 30%
Νότιο Αιγαίο 30%
 • Τα παραπάνω ποσοστά ενίσχυσης αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ). Για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%. Τα προσαυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεν ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ. ευρώ.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο Νόμος περιλαμβάνει  8  επιμέρους  καθεστώτα  ενίσχυσης  , που  προκηρύσσονται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση, με τις αντίστοιχες αιτήσεις  να υποβάλλονται αποκλειστικά   σε   ηλεκτρονική   μορφή   μέσω   του   Πληροφοριακού   Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στα διαστήματα που ορίζουν  οι προκηρύξεις του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης.

Με τα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης να διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ενισχυόμενες  Δαπάνες

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (μόνο  μηχανολογικός εξοπλισμός, καινούργιος  ή υπό   προϋποθέσεις    μεταχειρισμένος   και   μεταφορικά   μέσα   καινούργια    και αμεταχείριστα που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα)

Είδος  Ενίσχυσης

 • φορολογική απαλλαγή

Αξιολόγηση

Δεν υπάγεται στη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και αρκεί να πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων για να εγκριθεί.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενισχυόμενες  Δαπάνες

α) Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος

β) Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Είδος  Ενίσχυσης

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • επιχορήγηση έως το 70% του προβλεπόμενου ορίου ενίσχυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες), των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων

Αξιολόγηση

Υπάγεται στη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

3. ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  ΜΜΕ  (Υπό  Σύσταση  ή  κάτω  της  7ετίας Επιχειρήσεις)

Ενισχυόμενες  Δαπάνες

α) Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

β) Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Είδος  Ενίσχυσης

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • επιχορήγηση έως το 70% του προβλεπόμενου ορίου ενίσχυσης και προσαυξάνεται στο 100% για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και
 • άλλες), των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων

Αξιολόγηση

Υπάγεται στη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

4. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

α) Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

β) Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ

 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

 • δαπάνες απόκτησης, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • δαπάνες   για   συμβουλευτικές   και   υποστηρικτικές   υπηρεσίες   στον   τομέα   της καινοτομίας δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες πρόσθετων γενικών εξόδων και λοιπών λειτουργικών δαπανών

Είδος  Ενίσχυσης

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • επιχορήγηση έως το 70% του προβλεπόμενου ορίου ενίσχυσης και προσαυξάνεται στο 100% για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες), των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση), βάσει της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

5. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ (CLUSTER)

Στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών  έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη  κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων. Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή εταιρίας ή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από 6 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη ή 4 τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας, ενώ φορέας της επένδυσης, όπως και δικαιούχος της ενίσχυσης, είναι το cluster και όχι τα μέλη του.

Ενισχυόμενες  Δαπάνες

α) Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού

β) Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Είδος  Ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση), βάσει της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

6. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αφορά την σύσταση Ταμείων Συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταμείων με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπου το δημόσιο θα επενδύει στο ταμείο συμμετοχών με εισφορά Εθνικών ή Κοινοτικών πόρων και στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων ή του ταμείου συμμετοχών θα επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων, με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΛΑΔΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ  –  ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Αφορά επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες  αξίας, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ φορέων. Εκτός των επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών στα επενδυτικά σχήματα μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

8. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν 2 τουλάχιστον θέσεις εργασίας, ανά ένα 1 εκ. ευρώ επιλέξιμης επένδυσης. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, δεν ενισχύονται δαπάνες αλλά δίνονται φορολογικά και άλλα κίνητρα.

Είδος  Ενίσχυσης

 • Παγιοποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για 12 έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή.
 • Εναλλακτικά,  ο  φορέας  της  επένδυσης  μπορεί,  με  την  πιστοποίηση  της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.
 • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αξιολόγηση

Οι  αιτήσεις  αξιολογούνται  αυτοτελώς  (χωρίς  συγκριτική  αξιολόγηση),  βάσει  της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.