espa200

Κατεβάστε σε μορφή PDF

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 90.000.000€, όπου 65.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 15.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 50.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).

Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 25.000.000€, από τα οποία τα 8.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 17.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (€)

Ανατολική Μακεδονία – ΘράκηΚ. ΜακεδονίαΉπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα

63.972.000

Δ. Μακεδονία – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο – Κρήτη

29.628.000

Αττική

12.600.000

Στερεά Ελλάδα

3.600.000

Νότιο Αιγαίο

7.200.000

ΣΥΝΟΛΟ

90.000.000

 

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 150.000€, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000€.

Το ποσοστό επιδότησης είναι 40% και στην περίπτωση που γίνει πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το αντίστοιχο ποσοστό προσαυξάνεται σε 50%, επί του προϋπολογισμού της επένδυσης.  Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού από την επιδότηση, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια (αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών της επένδυσης) ή/και με τραπεζικό δανεισμό (προαιρετικός).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις από την ημερομηνία απόκτησης/προσθήκης επιλέξιμου για το πρόγραμμα ΚΑΔ, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά μέσο όρο στην τριετία 2013-2015 (για τις επιχειρήσεις με περισσότερες από δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) ή στην διετία 2014-2015 (για τις επιχειρήσεις με δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις)
 • Νέες Επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας μέχρι την12.2015, που λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
 • διαθέτουν το αργότερο από τις 31/12/2015 επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ
 • είναι εγκατεστημένες ή προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιρισμοί
 • λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες
 • εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ
 • ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ήτοι, να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα και ο κύκλος εργασιών ανά χρήση να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02)
 • δεν εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας)
 • να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ΑΜΕΑ, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11.2.2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
 • οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ’ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης.

Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

100%

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (καινούργιος και αμεταχείριστος)

100%

3. Εξοπλισμός (καινούργιος και αμεταχείριστος) και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος/ Εξοικονόμησης Ενέργειας και ύδατος

100%

4. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των

προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.

5. Προβολή – Προώθηση 

μέχρι 15.000€

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

μέχρι 20.000€

7. Μεταφορικά μέσα

μέχρι 15.000€

8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

μέχρι 2.500 €

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς

5.000 € και μέχρι

2.500 €/μελέτη

10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων

(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ. *

40% και μέχρι 24.000€

ως ακολούθως:

12.000,00€ ανά ΕΜΕ

(υφιστάμενη ή/και νέα) και

μέχρι δύο ΕΜΕ

 

Επισημαίνεται πως, το άθροισμα των ανωτέρω τριών πρώτων κατηγοριών δαπανών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Δεν είναι επιλέξιμες:

 • οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες, είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες
 • οι δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή
 • οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη
 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους :

 • ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης
 • δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού
 • η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’)
 • επιχειρήσεις που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, τον ΚΑΔ 77 ή αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, θεωρείται εξοπλισμός
 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΎΔΑΤΟΣ

Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ΑΠΕ:

 • απαιτείται να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης ΑΠΕ
 • η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης
 • η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης
 • η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος
 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση,

καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.

 1. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της, υπό τους ακόλουθους όρους :

 • επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης, όπου στην περίπτωση συμμετοχής σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 3.000€/ έκθεση, ενώ σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000€/ έκθεση.
 • δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες
 • το κόστος αναβάθμισης υπάρχουσας ή η δημιουργία νέας ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 €. Η νέα ή η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια

Λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:

 • να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού
 • η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας
 • το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής
 • δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση
 • δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση
 • οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες
 • σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες)
 1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων που θα να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και στην κυριότητα της επιχείρησης, επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά πελατών καταλυμάτων χωρίς κόμιστρο.

 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’)
 • Σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, τον ΚΑΔ 77 ή αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, θεωρείται εξοπλισμός
 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • οι δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες
 • το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό/ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500€
 1. ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μελέτες και έρευνες κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • ο επιλέξιμος Π/Υ για κάθε μελέτη ή έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.500€. Επίσης, ο συνολικός επιλέξιμος Π/Υ στην κατηγορία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000€
 • δεν είναι επιλέξιμες οι μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και παρεμφερείς μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης
 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Το μισθολογικό κόστος (Μισθοδοσία) απασχολούμενων στην επιχείρηση είναι επιλέξιμο υπό τους ακόλουθους όρους:

 • οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία)
 • οι δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες σε όλο το χρονικό διάστημα επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος
 • οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στον συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου
 • οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να διατηρηθούν τόσο σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή στους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σχεδίου. Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και, εφόσον δεν εκπληρωθεί στην ολοκλήρωση, αφορά στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι την συμπλήρωση 12 μηνών.
 • οι Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας που επιχορηγούνται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), προσμετρείται στη διατήρηση Προσωπικού, αλλά το μισθολογικό κόστος δεν επιχορηγείται από το παρόν Πρόγραμμα.
 • οι Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τους Εταίρους/Μετόχους της επιχείρησης, προσμετρείται στη διατήρηση Προσωπικού, αλλά το μισθολογικό κόστος δεν επιχορηγείται.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  29.03.2016 έως 04.07.2016 και ώρα 17:00, με την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης να ορίζεται στα 2 έτη μέγιστο από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.