espa200

Κατεβάστε σε μορφή PDF

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων προτεραιότητας (αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες), προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους και χρηματοδοτείται στον 1ο Κύκλο (Α’ εξάμηνο του 2016) με το ποσό των 110.000.000€.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (€)
Ανατολική Μακεδονία – ΘράκηΚ. ΜακεδονίαΉπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα 67.000.000
Δ. Μακεδονία – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο – Κρήτη 10.200.000
Αττική 25.500.000
Στερεά Ελλάδα 4.200.000
Νότιο Αιγαίο 3.100.000
ΣΥΝΟΛΟ 110.000.000

 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40%του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου και προσαυξάνεται στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού από την επιδότηση, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια (αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών της επένδυσης) ή/και με τραπεζικό δανεισμό (προαιρετικός).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2015 έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή Νέες Επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας μέχριτις12.2015 που έχουν λιγότερες από δύο διαχειριστικές χρήσεις.Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς:
-Αγροδιατροφή
-Ενέργεια
-Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
-Εφοδιαστική Αλυσίδα
-Περιβάλλον
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
-Υγεία / Φάρμακα
-Υλικά / Κατασκευές
 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011).
 • Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.
 • Ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ήτοι, να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα και ο κύκλος εργασιών ανά χρήση να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchising,Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.
 • Υποβάλλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Δεν αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, δεν είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στο επενδυτικό τους σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών).
 • Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, ανεξάρτητα από την επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού). Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα απεντάσσεται και θα οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χορηγηθείσας επιχορήγησης.
 • Οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα και η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ’ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης.

 Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 40%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 90%
3. Άϋλες Δαπάνες 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

-Κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, καθώς και στην διευκόλυνση των ΑΜΕΑ.

Δεν είναι επιλέξιμες:

 • οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες, είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.
 • οι δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.
 • οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

-Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας όπως:

 • Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα
 • Χρήση αβαθούς γεωθερμίας
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας (λεβητοστάσια/ ατμοπαραγωγή κ.λ.π.), βελτίωση βαθμού απόδοσης
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων
 • Θερμομόνωση κτιρίων
 • Φυτεμένο δώμα
 • Μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

-Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης.

-Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων: Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά α’ υλών, ημιέτοιμων και ετοίμων προϊόντων και βοηθητικών υλών.

-Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας όπως:

 • εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων
 • αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου
 • εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού
 • συστήματα BEMS (Building Energy Management System)
 • αντιστάθμιση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων
 • εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων
 • εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης
 • εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας
 • εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας
 • εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμoύ
 • εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής
 • εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισμού (freecooling)
 • αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α
 • εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας
 • εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
 • εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 • αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης

-Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

-Άδειες χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας καθώς και το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

-Υιοθέτηση υπηρεσιών cloudcomputing (μεγάλα κέντρα δεδομένων για τη διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων όπως το Hotmail ή το Gmail)

-Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (τύπου κλαρκ)

-Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€

-Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

 • μηχανές και έπιπλα γραφείου (η δαπάνη για έπιπλα γραφείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής δαπάνης της κατηγορίας)
 • εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα

Σημειώνεται ότι:

 • Ο εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού είναι επιλέξιμη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.
 1. ΆΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

-Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

 • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE)
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας
 • Πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων – μετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης
 • Βιομηχανικές επιθεωρήσεις

-Προβολή -Προώθηση των επιχειρήσεων

 • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού μέχρι ποσού 5.000€.
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή μέχρι ποσού 5.000€. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας μέχρι ποσού 5.000€.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας), δημιουργία-κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία μέχρι του ποσού των 2.500€.
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/ επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα μέχρι ποσού 5.000€.
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού σχεδιασμού.
 • Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, οργάνωσης διοίκησης, marketingplan
 • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 2.500€.
 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Η/ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Το μισθολογικό κόστος (Μισθοδοσία) απασχολούμενων στην επιχείρηση είναι επιλέξιμο υπό τους ακόλουθους όρους:

 • οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).
 • οι δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες σε όλο το χρονικό διάστημα επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος.
 • οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στον συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
 • οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να διατηρηθούν τόσο σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή στους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σχεδίου. Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και, εφόσον δεν εκπληρωθεί στην ολοκλήρωση, αφορά στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι την συμπλήρωση 12 μηνών.
 • οι Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας που επιχορηγούνται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ), προσμετρούνται στη διατήρηση Προσωπικού, αλλά το μισθολογικό κόστος δεν επιχορηγείται από το παρόν Πρόγραμμα.
 • οι Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τους Εταίρους/Μετόχους της επιχείρησης, προσμετρούνται στη διατήρηση Προσωπικού, αλλά το μισθολογικό κόστος δεν επιχορηγείται.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 07.04.2016 έως 8.7.2016 και ώρα 17:00, και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται στα 2 έτη μέγιστο από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, ενώ ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι 11.02.2016.