espa200

Κατεβάστε σε μορφή PDF

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χρηματοδοτείται στον 1ο Κύκλο με το συνολικό ποσό των 72.000.000€.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (€)

Ανατολική Μακεδονία – ΘράκηΚ. ΜακεδονίαΉπειρος – Θεσσαλία – Δ. Ελλάδα

43.440.000

Δ. Μακεδονία – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος – Β. Αιγαίο – Κρήτη

12.780.000

Αττική

11.040.000

Στερεά Ελλάδα

2.760.000

Νότιο Αιγαίο

1.980.000

ΣΥΝΟΛΟ

72.000.000

 

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000€ έως 60.000€ και το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, οι οποίοι δε θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας, καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • να προβούν στην έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού τους σχεδίου και της καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • να κάνουν έναρξη ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ., τους οποίους και υποχρεούνται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου και επιπρόσθετα να μην προβούν στην προσθήκη μη επιλέξιμου Κ.Α.Δ. Σημειώνεται ότι, δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).
 • να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, υπό τον όρο ότι αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. Εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπρόσωπες ΙΚΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Να είναι αποκλειστικά Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από αυτή, αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος 2015).
 • να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, με εξαίρεση τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ, υπό τον όρο ότι αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. Εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπρόσωπες ΙΚΕ.
 • να κάνουν έναρξη ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ., τους οποίους και υποχρεούνται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου και επιπρόσθετα να μην προβούν στην προσθήκη μη επιλέξιμου Κ.Α.Δ. Σημειώνεται ότι, δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).
 • Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς:

-Αγροδιατροφή

-Ενέργεια

-Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες

-Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Περιβάλλον

-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

-Υγεία / Φάρμακα

-Υλικά / Κατασκευές

 • Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες για την ίδρυση νέας επιχείρησης
 • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια.
 • Να ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ήτοι, να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα και ο κύκλος εργασιών ανά χρήση να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Να υποβάλλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και για τις 4 Δράσεις που προκηρύχτηκαν στις 11.02.2016, βάσει της τροποποίησης της Πρόσκλησης (Α.Π.: 1402 / 362 / A2/21.03.2016).
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά.
 • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.»
 • Οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα και η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ’ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης.

Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

60%

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

8%

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

15%

4. Αποσβέσεις παγίων – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

30%

5. Αγορά-Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού -Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

40%

6. Προμήθεια αναλωσίμων

15%

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

8. Μισθολογικό κόστος για νέο προσωπικό

24.000 €

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

20%

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 (Αγορά-Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού-Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Στο μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές.
 • Οι δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α1), όπως ισχύει.
 • Στην κατηγορία δαπάνης 5 «Αγορά – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας» συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ εφόσον αυτές αφορούν επεμβάσεις επί ακινήτου.
 • Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 €.
 • Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€.
 • Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00€, ενώ η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 17.03.2016 έως 24.05.2016 και ώρα 17:00 και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται στα 2 έτη μέγιστο από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.