«ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»

(Πρόσκληση ΑΠ: 895/15.02.23)

Η δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ  ΔΡΑΣΗΣ : 90.000.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

 

70.200.000
ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αττική και Νότιο Αιγαίο

19.800.000
ΣΥΝΟΛΟ 90.000.000

 

Π/Υ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 18.000€ έως 30.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Οιχαλίας), η δημόσια επιχορήγηση δύναται να ανέλθει έως 60% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούν την επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.

3. Τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και έχουν κλεισμένη τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση.

4. Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για 1 τουλάχιστον έτος.

5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος.

6. Διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Έχουν την ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

8. Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

9. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ., Ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

10. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

11. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

12. Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

13. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, μέσα στην τριετία (τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

14. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

15. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ). 

16. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

17. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

18. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

19. Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δράσεις «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.

20. Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).
 2. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
 3. Επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία (max 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
 • Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο (max 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 • Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία (max 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
 • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης (max 15% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
 • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία (max 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (max 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
 • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων (max 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ. SaaS, CaaS) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης) (max 15% του προϋπολογισμού της επένδυσης)

ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών)

 

EΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, στις 15/02/23 και η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο 9 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Αιτήματα παράτασης δεν γίνονται δεκτά για κανένα λόγο και σε κανένα στάδιο της επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν.3885/2010 άρθρο 23.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.