«ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»

(Πρόσκληση ΑΠ: 893/15.02.23)

Η δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ  ΔΡΑΣΗΣ : 150.000.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

 

117.000.000
ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αττική και Νότιο Αιγαίο

33.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 150.000.000

 

Π/Υ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 50.000€ έως 650.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως το 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούν την επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.

3. Τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και έχουν κλεισμένη τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση.

4. Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για 1 τουλάχιστον έτος.

5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος.

6. Διαθέτουν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.

8. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν τουλάχιστον ένα τα ακόλουθα:

– Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

– Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

– Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

– Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

10. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

11. Έχουν την ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με τον ΟΡΙΣΜΟ ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

12. Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.

13. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ., Ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

14. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021. Κατά παρέκκλιση, δεν θεωρούνται προβληματικές οι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31/12/19, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 01/01/20 έως την 31/12/21.

15. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

16. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

17. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ).

18. Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

19. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

20. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.1 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.1, level ΑΑ).

21. Να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014).

22. Για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 14, ισχύει ότι η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία έτη, μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβη κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

23. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.17).

24. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

25. Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δράσεις «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.
 
26. Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

1. Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).

2. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

3. Οι επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» ή σε επιχειρήσεις που ασκούν ενδοομιλικές δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης».

4. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξαιρούμενους από τον Καν. ΕΕ 651/2014 τομείς όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΧ «Προϋποθέσεις ΓΚΑΚ» της παρούσας

5. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

6. Οι επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

– Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία. (σε ποσοστό έως 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
– Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης. (σε ποσοστό έως 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
– Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία. (σε ποσοστό έως 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
– Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων. (σε ποσοστό έως 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

– Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο. (σε ποσοστό έως 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
– Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου όπως πολυμηχανήματα, συσκευές ήχου, συστήματα ψηφιακής προβολής, αναγνώστες – εκτυπωτές barcode & RFID, διαδραστικοί πίνακες). (σε ποσοστό έως 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
– Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής. (σε ποσοστό έως 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
– Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής όπως ρομποτικά συστήματα, 3D printers & scanners, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής. (σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και έως 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. (σε ποσοστό έως 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης και μέχρι 15.000€.)
– Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων (σε ποσοστό έως 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης)

 

EΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο 15 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Αιτήματα παράτασης δεν γίνονται δεκτά για κανένα λόγο και σε κανένα στάδιο της επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν.3885/2010 άρθρο 23.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.