«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»

(Πρόσκληση ΑΠ: 1259/06.03.23)

 

Η Δράση αφορά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων – παρεχόμενων υπηρεσιών, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ  ΔΡΑΣΗΣ : 400.000.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

 

312.000.000
ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αττική και Νότιο Αιγαίο

88.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 400.000.000

 

Π/Υ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιδοτούνται δαπάνες από 30.000€ έως 200.000€.

Επιδοτείται με 40% το σύνολο των Περιφερειών της χώρας και δίνεται προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η παρούσα δράση υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 (De Minimis), σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν με καθεστώς De Minimis η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, τρέχον έτος και τα 2 προηγούμενα από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

2. Δραστηριοποιούνται (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε 1 τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

3. Έχουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις 3 προηγούμενες της αίτησης (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση έχει κλείσει λιγότερες από τρείς), κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

5. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια

6. Υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

7. Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».

8. Δηλώνουν ως τόπο/τόπους υλοποίησης της επένδυσης, αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας.

9. Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

10. Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

11. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση (μόνο όσοι επιλέγουν το Καθεστώς De Minimis), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός, ΝΕΠΑ] και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

12. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.

13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

14. Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα.

15. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

16. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές των ΑΜΕΑ.

17. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017).

18. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

  1. Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).
  2. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
  3. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
  4. Επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές Δαπάνες).

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).

– Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).

Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (έως 3 ΕΜΕ)

– Τεχνικές Μελέτες

– Προβολής και Εξωστρέφειας

– Μεταφορικά Μέσα, υποχρεωτικά ηλεκτρικά, είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής χρήσης έως 9 θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών (Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).

– Υπηρεσίες Συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (έως 4% επι του εγκεκριμένου Π/Υ της επένδυσης)

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

– Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών.

 

EΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. Αιτήματα παράτασης, δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και το ανώτατο μέχρι 6 μήνες.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων, αρχίζει στις 22.3.2023 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.