«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»

(Πρόσκληση ΑΠ: 1260/06.03.23)

 

Η Δράση αφορά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων – παρεχόμενων υπηρεσιών, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ  ΔΡΑΣΗΣ : 300.000.000 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

 

234.000.000
ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αττική και Νότιο Αιγαίο

66.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 300.000.000

 

Π/Υ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιδοτούνται δαπάνες από 200.001€ έως 1.000.000€.

Α. Ποσοστό Επιδότησης για Αιτήσεις που υποβάλλονται στο Καθεστώς De Minimis (Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013)

Επιδοτείται με 40% το σύνολο των Περιφερειών της χώρας και δίνεται προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων με καθεστώς De Minimis που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, τρέχον έτος και τα 2 προηγούμενα από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Β. Ποσοστό Επιδότησης για Αιτήσεις που υποβάλλονται στο Γ.Α.Κ. (Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014)

Επιδοτείται με 40% το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, εκτός της Αττικής που επιδοτείται με μικρότερα ποσοστά, και δίνεται προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Δραστηριοποιούνται (Κύριος ή με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε 1 τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 3. Έχουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις 3 προηγούμενες της αίτησης, κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 5. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια
 6. Υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 7. Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ».
 8. Δηλώνουν ως τόπο/τόπους υλοποίησης της επένδυσης, αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 9. Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 10. Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 11. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση (μόνο όσοι επιλέγουν το Καθεστώς De Minimis), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός, ΝΕΠΑ] και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 12. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 13. Να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (Γ.Α.Κ.), είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος ενίσχυσης είναι υποχρεωτική, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
 14. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 15. Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα.
 16. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 17. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές των ΑΜΕΑ.
 18. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 19. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν το Καθεστώς Ενίσχυσης ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014 (Γ.Α.Κ), επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται.
 • Να μην έχουν προβεί, κατά τα 2 έτη που προηγούνται της αίτησης, σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν τουλάχιστον για 2 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).
 2. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις
 3. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
 4. Επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές Δαπάνες).

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).

– Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).

Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (έως 3 ΕΜΕ και μόνο για αιτήσεις με το Καθεστώς De Minimis)

– Τεχνικές Μελέτες

– Προβολής και Εξωστρέφειας (μόνο για αιτήσεις με το Καθεστώς De Minimis)

– Μεταφορικά Μέσα, υποχρεωτικά ηλεκτρικά, είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής χρήσης έως 9 θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών (Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).

– Υπηρεσίες Συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (έως 4% επι του εγκεκριμένου Π/Υ της επένδυσης)

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

– Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και μόνο για αιτήσεις με το Καθεστώς De Minimis)

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει ΓΑΚ (Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014) θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να αποδεικνύεται ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση) στο προτεινόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% αυτού και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Με Ίδια Κεφάλαια

– Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων.

– Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

– Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

– Αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο καθεστώς De Minimis (Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013) για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα Μέσα Υπόλοιπα Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών.

Β) Με Εξωτερική Χρηματοδότηση

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται με το καθεστώς Γ.Α.Κ. (Κανονισμός Ε.Ε. 651/2014), για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό, κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί μόνο προέγκριση δάνειου (όχι σύμβαση).

EΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. Αιτήματα παράτασης, δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και το ανώτατο μέχρι 6 μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων, αρχίζει στις 22.3.2023 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.