«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 5.000 ΑΝΕΡΓΩΝ,
ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
(2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2019 Αρ. Πρωτ.: 22890/28.04.21)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5000 άνεργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/11/2020 έως την 27/4/2021,

2. Να προβούν σε νέα έναρξη δραστηριότητας μετά τις 27/4/2021 και το αργότερο έως 60 ημέρες από την προέγκριση της αίτησης.

3. Να έχουν καταβάλει για 1 τουλάχιστον έτος ή ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ, του Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. (προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση από το ΕΦΚΑ)

4. Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα βάσει του άρθρου 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ, έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

5. Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στην ΔΟΥ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα

7. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

8. Η δικαιούχος επιχείρηση να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση, υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

9. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων και υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν την διαχείριση και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, σε μία από τις ακόλουθες μορφές νομικών οντοτήτων: ΟΕ, ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205). Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων είναι 3 μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια. Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα εντάσσεται ένας δικαιούχος, θα πρέπει να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

10. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να απασχοληθούν ως μισθωτοί, είτε στις επιχειρήσεις τους είτε σε άλλους εργοδότες, κατά την διάρκεια της δράσης, ειδάλλως θα απενταχθούν.

11. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι πρέπει να είναι σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση.

12. Να μην έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ

13. Να μην συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ

Δεν Εντάσσονται:

– Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές)

– Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης

– Εποχικές επιχειρήσεις, όπως κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά παιχνίδια, κλπ

– Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

– Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή

– Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας. Επισημαίνεται, ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους ΚΑ∆, το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθόλη τη διάρκεια της δράσης. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑ∆ κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης, οι νέοι ΚΑΔ θα πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.

– Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

– Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆.

– Οι Συστεγαζόμενες Επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση με κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό). Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα και οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces)

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για 12 επιπλέον μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως 12.000€ για ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%
β) έως 9.000€ ανά μέλος νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 50% έκαστος
γ) έως 8.000€ ανά μέλος νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 33% έκαστος

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

– Πρώτη Δόση: 4.000€ για την περίπτωση α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
– Δεύτερη Δόση: 4.000€ για την περίπτωση α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του Α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού πρώτα διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης
– Τρίτη Δόση: 4.000€ για την περίπτωση α), έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του Β΄εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού πρώτα διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης.