ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

(Α.Π.: 2831/638/A3/12-5-2021)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά σε 280 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Επιχορηγείται 100% η προμήθεια πρώτων υλών. Το ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του 2019 (Ε3 χρήσης 2019, πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών) και δεν δύναται να υπερβαίνει τις 100.000 €

Επισημαίνεται:

 • Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη το 2019 ή το 2020, το ανωτέρω ποσοστό 7% εφαρμόζεται στον ανηγμένο κύκλο εργασιών του έτους έναρξης (2019 ή 2020), που προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών έτους (2019 ή 2020), δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020), επί 365 ή 366 αντιστοίχως.
 • Δεν γίνονται αποδεκτά για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, στοιχεία που προκύπτουν από τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ, που υποβλήθηκαν μετά την προκήρυξη τους Προγράμματος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

 1. Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

 2. Να υποβάλουν μόνο μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτουν.
 3. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 4. Να έχουν ως κύριο ή με τα μεγαλύτερα έσοδα ΚΑΔ, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (βάσει Ε3 χρήσης 2019) και για επιχειρήσεις με έναρξη εντός του 2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ.Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

 6. Να παρουσιάζουν τουλάχιστον 30% μείωση στον κύκλο εργασιών του 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του 2019, προκύπτει από το υποβληθέν Ε3 του 2019 και ο κύκλος εργασιών του 2020, ορίζεται αυτός που έχει συμπληρωθεί από το δικαιούχο στην αίτηση και ο οποίος επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα των καταχωρηθέντων, με Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της επιχείρησης μέσω www.gov.gr.

 7. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137), που ορίζει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν τους έχουν επιβληθεί, σε διάστημα 2 ετών, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής:α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ήβ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

  Επισημαίνεται, πως οι ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 8. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και βάσει των οριζόμενων στην από 19.3.2020/C(2020)1863 Ανακοίνωση, είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 10. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως κάθε φορά ισχύει, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000€. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.
 11. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 12. Οι επιχειρήσεις franchise (με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου), δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης, ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το επιλέξιμο διάστημα προμήθειας πρώτων υλών από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, ορίζεται από 1η Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2021.

Η αξία αγοράς των πρώτων υλών, θα αποδεικνύεται από τις Περιοδικές ΦΠΑ για την περίοδο από 1.4.2021 έως 31.12.2021 βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Τονίζεται ότι, το ποσό της επιχορήγησης (κεφαλαίου κίνησης), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των παραπάνω κωδικών.

Επιπλέον, σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των Περιοδικών ΦΠΑ για το 2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis, ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.