«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ»
(Πρόσκληση Αρ.Πρωτ. 22928/28-4-2021)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 2.900 άνεργους, ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων, θα είναι γυναίκες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μία ημέρα πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

2. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

4. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά κατά την αίτηση χρηματοδότησης το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι οµογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

5. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος εταιρείας).

6. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Συνεταιρισμό εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016), οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

7. Η δικαιούχος επιχείρηση να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση, υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

8. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι πρέπει να είναι νόμιμη και σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, που διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Δεν επιτρέπεται η μίσθωση χώρου, εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια α’ ή β΄ βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) γονέα παιδιού ηλικίας έως 6 ετών,
β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω.

9. Η απασχόληση των δικαιούχων ως μισθωτοί, είτε στις επιχειρήσεις τους είτε σε άλλους εργοδότες, κατά τη διάρκεια της δράσης, αποτελεί λόγο απένταξής τους.

10. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, θα πρέπει να προβούν το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης).

Δεν Εντάσσονται:

– Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές)

– Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης

– Εποχικές επιχειρήσεις, όπως κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά παιχνίδια, κλπ

– Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

– Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή

– Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας. Επισημαίνεται, ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους ΚΑ∆, το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθόλη τη διάρκεια της δράσης. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑ∆ κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης, οι νέοι ΚΑΔ θα πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.

– Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

– Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆.

– Οι Συστεγαζόμενες Επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση με κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό). Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα και οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces)

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες (ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ) και καθόλη την διάρκεια του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

1η Δόση: 4.000€, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και κατόπιν της έκδοσης απόφασης ένταξης της πρότασης.
2η Δόση: 5.400€, μετά τη λήξη του Α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, και κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών
3η Δόση: 5.400€, μετά τη λήξη του Β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 10-05-2021 και ώρα 13:00 και λήγει στις 10-06-2021 και ώρα 15:00. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικά δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό.