EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΑΠ: 8755/2893/Α3/19-12-2018)

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

60 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 • Επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €

 • Επιδότηση 50%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Λιανικό εμπόριο

 • Εστίαση

 • Ιδιωτική Εκπαίδευση – Κοινωνική Μέριμνα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (με λιγότερους από 50 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό έως 10 εκατ. ευρώ), οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 • διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων

 • έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, 1 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 • λειτουργούν νόμιμα

 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟE, EE, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός)

 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 • δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης

 • δεν έχουν έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

 • δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και δεν εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in Shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, μέσα στην τριετία (τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη)

 • δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (Προβληματική Επιχείρηση)

 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

Επισήμανση: Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου)

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου)

3. Μεταφορικά Μέσα

-μέχρι 25.000€ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου – εστίασης

-έως 100% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

-μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€

4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών και Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (έως 14.000€ και max 7.000€ ανά πιστοποιητικό)

5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

6. Ψηφιακή Προβολή  (έως 8.000€)

7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων για νέο προσωπικό (40% και έως 30.000€)

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, στις 19-12-2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το σύστημα θα είναι ανοιχτό για την υποβολή των Αιτήσεων από 27 Φεβρουαρίου του 2019 έως 31 Μαΐου του 2019 και ώρα 17:00 και θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Μέχρι 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης