EΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΑΠ: 8756/2894/Α3/19-12-2018)

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Επιδοτούνται Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000 € έως  200.000 € με το ύψος της επιδότησης να κυμαίνεται από 50% έως 65% ανάλογα με το ύψος των εξαγωγών των επιχειρήσεων το 2018 και συγκεκριμένα:

 • 50% Επιδότηση: με ποσοστό Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο Εργασιών ≤8%
 • 60% Επιδότηση: με ποσοστό Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο Εργασιών ˃8% και ≤25%
 • 65% Επιδότηση: με ποσοστό Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο Εργασιών ˃25%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (με λιγότερους από 50 εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασιών ή με συνολικό ετήσιο ισολογισμό έως 10 εκατ. ευρώ), οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, ήτοι το 2018.
 • λειτουργούν νόμιμα
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟE, EE, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός)
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
 • δεν εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και δεν εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in Shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, μέσα στην τριετία (τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη)
 • δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων  για  τις  κρατικές  ενισχύσεις, σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  παρ.  3  περίπτωση  δ  του Κανονισμού 1301/2013 (Προβληματική Επιχείρηση)

Επισήμανση: Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου)
 2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου)
 3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (έως 25% του επενδυτικού σχεδίου)
 4. Ψηφιακή Προβολή  (έως 15.000 €)
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες (έως 16.000 €)
 6. Μεταφορικά Μέσα (έως 50% του επενδυτικού σχεδίου)
 7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων για νέο προσωπικό (20% και έως 30.000 €)

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, στις 19-12-2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10:00 πμ. Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Μέχρι 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.