«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»

Α.Π. 3168/531/Α2/4.6.2018

Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού εμπορίου, από υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : 50 εκατ. €

Π/Υ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιδοτούνται δαπάνες ύψους 5.000€ έως 50.000€, με ποσοστό επιδότησης 50%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα αναβαθμιστούν ψηφιακά μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και θα πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

2. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση της κατάταξής τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.

4. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, μέσω επαγγελματικών (ατομικών για φυσικά πρόσωπα και εταιρικών για νομικά πρόσωπα) τραπεζικών υπολοίπων ή/και έγκρισης δανείου.

5. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

6. Να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας το σύνολο των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας.

7. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

8. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (υποβολή αίτησης το 2018), για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (φορολογική δήλωση του 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (για διπλογραφικά βιβλία).

9. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).

10. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]

11. Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ), με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής, για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

12. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές (2014/C249/01).

13. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

14. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

15. Να μην περιλαμβάνονται ως Δικαιούχοι στην υπ αρ 606/9.9.2015 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνιών (ΑΔΑ 68ΤΥ65ΦΘΘ-2ΥΔ), στην υπ αρ 377/2.3.2016, Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (ΑΔΑ 7ΦΡΨ4653ΟΞ-ΨΔΕ), στην υπ αρ 605/9.9.2015, Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ)καθώς και στην υπ αρ 4401/13.6.2016, Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στον τομέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχομένου (digi-content), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (ΩΥ5Κ4653ΟΞ-6ΙΝ).

16. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

17. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη), πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

18. Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

-Δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

-Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα ενδεικτικά:

• από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARWARE

Περιλαμβάνει:

-Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητή με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

-Εξοπλισμό Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
-Εξοπλισμό Hardware (Desktop/Laptop, projectors, scaners, printers, κλπ)

-Άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό σχετικό με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcode readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SOFTWARE

Περιλαμβάνει:

-Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

-Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (που θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)

-Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες – σε περιβάλλον κινητών συσκευών/ mobile responsive ή dedicated mobile version – θα συνοδεύεται από τα λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών – θα είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ)

-Συμμετοχή σε e-Marketplaces, είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες.

-Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) και ηλεκτρονικών πληρωμών.

-Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, PMS κ.α.)

-Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α.)

-Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

-Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-φιλοξενία (hosting, collocation)
-σύνδεση στο διαδίκτυο
-ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
– παρουσία στα Social media
-ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
-μετάφραση του περιεχομένου του e-shop
-ανάπτυξη-πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
-σύνταξη-παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Αφορά το μισθολογικό κόστος για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (επιπρόσθετων αυτών που είχε η επιχείρηση το 2017) με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη το 40% του αιτούμενου Π/Υ.

Π.χ. Για αιτούμενο προϋπολογισμό 50.000€ το μέγιστο επιλέξιμο μισθολογικό κόστος προς χρηματοδότηση ανέρχεται στις 20.000€.

Δεν είναι επιλέξιμες οι προσλήψεις:
-συζύγων ή συγγενών α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
-ατόμων που κάνουν πρακτική άσκηση

EΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων, αρχίζει στις 11.6.2018 και λήγει στις 15.11.2018 και ώρα 16:00. Οι προτάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης να υποβάλουν ταυτόχρονα στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου (pdf).