ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

Α.Π.:5732/713/Α3/7.11.2017


 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 390 εκατ. ευρώ


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης (7/11/2017), έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

 

ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό αυξάνεται σε 50%.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης στην Δράση, αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού & νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Επισημαίνεται πως οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, στις 7/11/2017.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

Τουριστικά Γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ξεκινά στις 18.12.2017 και λήγει την Τρίτη 15.5.2018 και ώρα 17:00 (βάσει της 2ης παράτασης που δόθηκε με Τροποποίηση της Πρόσκλησης  με ΑΠ.2047/464/Β2/2.4.2018) και υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου: https://www.ependyseis.gr/. Ακόμα οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης να υποβάλουν ταυτοχρόνου στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου (pdf).

 

Επισήμανση

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ), με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής, για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΔΩ