ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(B΄ Κύκλος)

ΑΠ2713/1046/Α2/08-06-2017

Η δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος” αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι), για την έναρξη/υποστήριξη της επαγγελματικής δραστηριότητας  συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Β’ Κύκλος χρηματοδοτείται με 80 εκατ.€

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000€.  Με συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει σε 40.000€, ενώ με συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων σε 50.000€. Το ποσοστό επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο 100%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).

Κατηγορία Δικαιούχων Α (60% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Νέες Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από:

 • Άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Μισθωτούς (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) και
 • Υφιστάμενους Επιχειρηματίες – Αυτοαπασχολούμενους, που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με τον τίτλο σπουδών τους ΚΑΔ.

β) θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε συνεργατικό σχήμα (εταιρεία) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Υφιστάμενοι Ατομικοί Επιχειρηματίες – Αυτοαπασχολούμενοι:

Ασκούν ήδη συναφή με τον τίτλο σπουδών τους επαγγελματική δραστηριότητα και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Συνεργασίες δικαιούχων για την σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους σε αυτές με ίσα εταιρικά μερίδια:

 • μεταξύ των ωφελούμενων της Κατηγορίας Δικαιούχων Α
 • μεταξύ των ωφελούμενων της Κατηγορίας Δικαιούχων Β
 • μεταξύ των ωφελούμενων της Κατηγορίας Δικαιούχων Α και Β

Αποκλείονται οι συνεργασίες (σύσταση εταιρείας) μεταξύ δικαιούχων που κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ι. Εισοδηματικά Κριτήρια

Για την Κατηγορία Δικαιούχων Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση (έγγαμοι/άγαμοι) κατά το φορολογικό έτος 2015, τις 22.000€ για το ατομικό εισόδημα και τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την Κατηγορία Δικαιούχων Β, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει και o μέσος όρος των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

 ΙΙ. Επιδότηση από Προγράμματα στο Παρελθόν

Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015, με εξαίρεση την κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, θα πρέπει:

α) Οι δικαιούχοι των Κατηγοριών Α και Β, να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους και συναφείς με τον τίτλο σπουδών τους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

β) Οι δικαιούχοι των Κατηγοριών Α να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση/έδρα, με ρητή απαγόρευση δημιουργίας υποκαταστημάτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 8, υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης για 2 έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης ορίζεται αντίστοιχα στον 1 χρόνο.
 • Η δαπάνη ενοικίου δεν είναι επιλέξιμη όταν ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εκμισθωτή.
 • Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη, όταν εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη – δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης και στο μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing), είναι επιλέξιμη, μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α1), ως ισχύει.
 • Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, είναι επιλέξιμη έως 5.000€.
 • Η δαπάνη για τη σύνταξη – διαχείριση του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι επιλέξιμη έως 1.500€.
 • Η δαπάνη σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, είναι επιλέξιμη έως 2.000€ και υπό τον όρο ότι πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 περιόδους:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 και ώρα 17:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου: https://www.ependyseis.gr/.