(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.: 2611/972/Α2/06-06-17)

Με την  παρούσα τροποποίηση της Δράσης «Α΄Κύκλος – Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αποφασίστηκαν μια σειρά από αλλαγές με τις σημαντικότερες να αφορούν:

  1. Αύξηση του προϋπολογισμού του Α’ Κύκλου της Δράσης από 50.000.000 € σε 75.000.000 €.
  2. Παροχή στους δικαιούχους της Δράσης, της δυνατότητας χρήσης του ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), απαλλάσσοντας τους από την υποχρέωση προσκόμισης ισόποσων τραπεζικών εγγυητικών επιστολών για την εκταμίευση της προκαταβολής της επιδότησης.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ