Α’ ΚΥΚΛΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πρόσκληση ΑΠ:668/148/Α2/11-02-16)
1η Τροποποίηση ΑΠ: 1170/290/Α2/08-03-16
2η Τροποποίηση ΑΠ: 1898/483/Α2/13-04-16
3η Τροποποίηση ΑΠ:2335/613/A2/09.05.16
4η Τροποποίηση ΑΠ:5826/1772/A2/12.10.16
5η Τροποποίηση ΑΠ:7977/2657/A2/21.12.16
6η Τροποποίηση ΑΠ:2611/972/Α2/06.06.17

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και χρηματοδοτείται στον 1ο Κύκλο (Α’ εξάμηνο του 2016) με το ποσό των 75 εκατ. €.

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000€.  Στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Να προβούν στην έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού τους σχεδίου και της καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Να κάνουν έναρξη ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ, τους οποίους υποχρεούνται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης και να μην προβούν στη προσθήκη μη επιλέξιμου ΚΑΔ μέχρι την ολοκλήρωση της, με εξαίρεση την προσθήκη ΚΑΔ λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με τον τίτλο σπουδών τους, συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Ατομική επιχείρηση, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

 • Φυσικά Πρόσωπα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 • Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά μόνο ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με τον τίτλο σπουδών τους, σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, ενώ δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

 • Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών, για την ίδρυση νέας επιχείρησης εφόσον:

  Συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια

  Έχουν κοινή ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού) ή συμπληρωματική ειδικότητα (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα).

  Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

  Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

 • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchising, ShopInShop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.

 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια.
 • Να ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ήτοι, να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα και ο κύκλος εργασιών ανά χρήση να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Να υποβάλλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 • Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά.

 

Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Στο μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α1), όπως ισχύει.
 • Οι παρεμβάσεις ΑΜΕΑ συμπεριλαμβάνονται είτε στην κατηγορία δαπάνης 7 «Αποσβέσεις παγίων – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού», είτε στην κατηγορία δαπάνης 8 «Αγορά – χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας», ανάλογα με το είδος και το προτεινόμενο κόστος της δαπάνης.
 • Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 €.
 • Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€.
 • Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00€, ενώ η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

   

  ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 08.03.2016 έως 10.5.2016 και ώρα 17:00. Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται στα 2 έτη μέγιστο από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, ενώ ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 10η Μαΐου του 2016.