«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤOΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-66 ΕΤΩΝ»

(ΦΕΚ 2791/4.7.2019)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 άνεργους, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την έναρξη της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ, εκ των οποίων οι 2.000 αφορούν σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

Ανάλογα με τον χρόνο έναρξης της δραστηριότητας στην ΔΟΥ, οι δικαιούχοι διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:

  • Σε αυτούς που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχουν έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι η έναρξη δεν πρέπει να έχει γίνει πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος, ήτοι στις 4/7/2019.
  • Σε αυτούς που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και υπό την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη, το αργότερο εντός 2 μηνών από την προέγκριση της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στην ΔΟΥ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

2. Σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011. Επισημαίνεται πως θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία θα προσκομίσουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

3.Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμαΟι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

4.Η δικαιούχος επιχείρηση να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών, αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση, υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

5.Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων και υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν την διαχείριση και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, σε μία από τις ακόλουθες μορφές νομικών οντοτήτων: ΟΕ, ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205). Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων είναι 3 μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια.

6.Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να απασχοληθούν με την ιδιότητα του μισθωτού, καθόλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

7.Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δικαιούχοι πρέπει να είναι σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάστασηΝα μην έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ

8.Να μην είναι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις

9.Να μην συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ 

Δεν Εντάσσονται στο Πρόγραμμα

– Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές)

– Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης

– Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά παιχνίδια, κλπ

– Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

– Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή

– Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως 12.000€ για ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%

β) έως 9.000€/ανά μέλος νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 50% έκαστος

γ) έως 8.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 33% έκαστος

 

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

Πρώτη Δόση: 4.000€ για την περίπτωση α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής

Δεύτερη Δόση: 4.000€ για την περίπτωση α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του Α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού πρώτα διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης

Τρίτη Δόση: 4.000€ για την περίπτωση α), έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του Β΄εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού πρώτα διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Λειτουργικά Έξοδα

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουμένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτές οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

Β. Αμοιβές Τρίτων

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων / συνεδρίων.

 Γ. Προβολή, Δικτύωση και Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.

Δ. Αναλώσιμα

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης

Ε. Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου (επιχειρηματία-εταίρων)

Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπρόσθετα επιλέξιμες για επιδότηση είναι και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.

ΣΤ. Μισθολογικό Κόστος για Νέα/ες Θέση/εις

Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων περιόδων απασχόλησης, αρκεί να είναι κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου και να μην έχει επιχορηγηθεί για τη θέση αυτή από άλλη δράση ή πρόγραμμα. Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη), εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης.

Ζ. Αποσβέσεις Παγίων

Περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουλίου του 2019 και ώρα 11:00 πμ. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ https://www.oaed.gr/.