«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ KAI ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ: 2048/8-5-2019)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΔΡΑΣΗΣ: 6.205.279 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία
 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Επενδυτικά σχέδια από 25.000 € έως 300.000 €

Επιδότηση 60% για το σύνολο των δαπανών με εξαίρεση το Μισθολογικό Κόστος του Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και μόνο για τις Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις, των Ενοικίων και των Ασφαλιστικών Εισφορών των εταίρων, που επιδοτούνται υπό προϋποθέσεις, με ποσοστό 100%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ1. ΝΕΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2015 ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ, έως και 5 έτη μετά την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης. (min επιλέξιμος Π/Υ 25.000€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ2. ΝΕΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2015. (min επιλέξιμη Επιδότηση 50.000€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ3. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (min επιλέξιμος Π/Υ 25.000€), όπου οι μέτοχοι τους δεν θα πρέπει να έχουν ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα στους ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή να μην είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση με ΚΑΔ, που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι δικαιούχοι θα πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να ανήκουν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να δραστηριοποιούνται πριν την υποβολή της πρότασης (για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή να δραστηριοποιηθούν πριν την Α’ εκταμίευση της επιχορήγησης (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ και ατομική επιχείρηση
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΦΑΣ
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών
 • Να μην υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών πριν την υποβολή της αίτησης (τρέχον έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης (αφορά μόνο την κατηγορία Γ2 – Νέες Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα (αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις):
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν.4488/2017

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ (έως 20.000€ επι του Π/Υ και επιδότηση 60%)
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
 • Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
 • Ειδικές διαμορφώσεις χώρων
 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (επιδότηση 60%)
 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ – φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια (έως 20.000€ επί του Π/Υ)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση ερευνητικής δραστηριότητας
 • Μεταφορικά μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης
 • Επαγγελματικά οχήματα (έως 20.000€ επί του Π/Υ)
 • Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης, αξίας ανά Είδος <1.500€ (έως 3.000€ επί του Π/Υ)
 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (επιδότηση 100%): επιπρόσθετου των ΕΜΕ που είχε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος (έως 6 θέσεις πλήρους απασχόλησης). Επισημαίνεται πως η επιχείρηση δεν δεσμεύεται για την διατήρηση των νέων θέσεων εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, καθώς επίσης ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ πριν την πρόσληψή του και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση.
 • Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου (έως 25% επι του Π/Υ και επιδότηση 60%): επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων των υπό σύσταση ή των νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των 300€ μηνιαία/15.000€ αθροιστικά/δικαιούχο.
 • Εκπαίδευση Προσωπικού (έως 30% επι του Π/Υ και επιδότηση 60%) με μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά ώρα εκπαίδευσης είναι 25€.
 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (επιδότηση 60%)
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση
 • Ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση
 1. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ (έως 20% επί του συνολικού Π/Υ, max 25.000€ και επιδότηση 60%)
 • Συμμετοχή σε Διεθνείς Εμπορικές ή και Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις μικρής διάρκειας (έως 3.000€/έκθεση)
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (έως 5.000€)
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (έως 5.000€)
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας (έως 3.000€)
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
 • Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας ή δημιουργία νέας ιστοσελίδας (έως 3.000€)
 • Έξοδα διοργάνωσης Εκδηλώσεων μικρής διάρκειας
 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (έως 3% του συνολικού Π/Υ, max 4.000€ και επιδότηση 60%)
 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (έως 60% του συνολικού Π/Υ, max 20.000€ και έως 100% επιδότηση) και αφορούν:
  – Ενοίκια, λογαριασμούς κοινής ωφελείας, λοιπά κοινόχρηστα έξοδα, που αφορούν τον επαγγελματικό χώρο της επιχείρησης. Επιδοτείται με 100% το 30% της αιτούμενης δαπάνης και το υπόλοιπο 70% επιδοτείται με 60%. (max 500€/μήνα)-Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου που επιδοτούνται με 100%, μόνο για αιτούμενη αξία έως το 30% του αθροίσματος των δαπανών του Μισθολογικού Κόστους του Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και των Ασφαλιστικών Εισφορών του δικαιούχου ενώ η υπόλοιπη αιτούμενη αξία, επιδοτείται με 60%.
 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (έως 10% του συνολικού Π/Υ, max 5.000€ και επιδότηση 60%)
 • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών σχετιζόμενα με την λειτουργία
 • Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία (όχι εμπορεύματα)
 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (έως 30% του συνολικού Π/Υ/max 60.000€ και επιδότηση 60%)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Μελέτες / Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσίας
 • Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμών προϊόντων/υπηρεσιών
 • Κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων για την ανάπτυξη πρωτοτύπου

Επισημαίνεται πως, το σύνολο των επιλέξιμων Δαπανών των παρακάτω Κατηγοριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού προϋπολογισμού:

 • Κατηγορία 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Κατηγορία 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (πλην του λοιπού εξοπλισμού)
 • Κατηγορία 4. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Κατηγορία 8. Προμήθεια Αναλώσιμων (πλην των αναλώσιμων που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκινά 21.05.19 και λήγει 2.12.2019 και ώρα 15:00. Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Διάρκεια έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.