ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠ: 34916/ΕΥΚΕ593/26-03-19 & 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠ 2053/08.05.19)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΔΡΑΣΗΣ: 7.800.000 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υπηρεσίες (Διαφήμιση, Σχέδιο κλπ)
 • Εκδόσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Επενδυτικά σχέδια από 25.000 € έως  300.000 €
 • Επιδότηση 60% και οι Λειτουργικές Δαπάνες των Υπό – Σύσταση Επιχειρήσεων με 100%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υπο Σύσταση & Νέες Επιχειρήσεις και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις)
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός και ατομική επιχείρηση
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά (αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις)
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις (αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις)
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών.
 • Να μην υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών πριν την υποβολή της αίτησης (τρέχον έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα (αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις): -Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  -Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν.4488/2017

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι:

1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ (έως 30% του συνολικού Π/Υ)

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (έως 70% του συνολικού Π/Υ και για τα επαγγελματικά οχήματα έως 15.000€)

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, επιπρόσθετου των ΕΜΕ που είχε η επιχείρηση το προηγούμενο έτος (14.000€/ΕΜΕ και έως 5 ΕΜΕ). Επισημαίνεται πως η επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας, για διάστημα 1 έτους πέραν της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης με τις ίδιες τουλάχιστον απολαβές, καθώς επίσης ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ πριν την πρόσληψή του και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση.
 • Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου, μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (έως 20% του συνολικού Π/Υ και μέχρι 300€ μηνιαία για κάθε εταίρο)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού (έως 30% του συνολικού Π/Υ και έως 50.000€)

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (έως 100% του συνολικού Π/Υ)

5. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ (έως 20% του συνολικού Π/Υ και μέχρι 30.000€)

 • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις μικρής διάρκειας (έως 3.000€/έκθεση- εκδήλωση)
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (έως 5.000€)
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (έως 5.000€)
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας (έως 3.000€)
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης (έως 5.000€)
 • Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας ή δημιουργία νέας ιστοσελίδας (έως 3.000€)
 • Έξοδα διοργάνωσης Εκδηλώσεων μικρής διάρκειας

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (έως 3% του συνολικού Π/Υ και μέχρι 4.000€)

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (έως 50% του συνολικού Π/Υ και μέχρι 20.000€)

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (έως 10% του συνολικού Π/Υ και μέχρι 5.000€)

9. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (έως 30% του συνολικού Π/Υ και μέχρι 60.000€)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων από 02.04.19 έως 25.11.2019 και ώρα 15:00. Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Μέχρι 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.