«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017

 

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Υγεία – Φάρμακα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας

 • διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ που αφορούν σε προϊόντα που θα προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήση
 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • θα δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή εκείνη στην οποία είναι εγκατεστημένη η μονάδα/τόπος παραγωγής των προϊόντων που θα προβληθούν στην έκθεση
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός)
 •  δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01) του Καν. ΕΕ 651/2014
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
 • δεσμεύονται ότι οι ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • εμφανίζουν θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται)
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
 • υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης
 • να μην ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης, ειδάλλως καθίσταται μη επιλέξιμο

Δεν εντάσσονται:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, μετά την υποβολή της αίτησης και περιλαμβάνουν:

Α. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικρατείας

1.Κόστος συμμετοχής και καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.

 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε:
 • Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση
 • Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
 • Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα

2. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής

3. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)

4. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση

5. Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων. Τα έντυπα/μακέτες πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου

Β. Διαχείριση και Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου

Αφορά τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΎΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Επιδοτούνται με ποσοστό 50% δαπάνες ύψους έως 100.000€ και ειδικότερα:

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση

 • Έως 20.000€ ανά έκθεση για περίπτερο μέχρι 20 τμ
 • Έως 35.000€ ανά έκθεση για περίπτερο άνω των 20τμ και έως 50τμ
 • Έως 50.000€ ανά έκθεση για περίπτερο άνω των 50 τμ

Προϋπολογισμός Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργου

 • Έως 1000 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

H επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Τονίζεται ότι, στους πρώτους 18 μήνες, που έπονται της έκδοσης της απόφασης ένταξης, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε 1 τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης. Η μη συμμόρφωση στην ανωτέρω απαίτηση, δύναται να επιφέρει απένταξη της επενδυτικής πρότασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων, ξεκινά στις 18.1.2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της συμπλήρωσης 18 μηνών από την Πρόσκληση της Δράσης. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.