Το νέο «Εξοικονομώ» με διαθέσιμους πόρους κοντά στα 250 εκατ. ευρώ, παρέχει στα νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, επιδοτήσεις που θα αγγίξουν ακόμη και το 70% του κόστους των παρεμβάσεων και δάνεια με 100% επιδότηση του επιτοκίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

 

Επιλέξιμη Κατοικία

Επιλέξιμη είναι η μονοκατοικία / πολυκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα, που πληροί τα ακόλουθα:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη
 • έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε κατηγορία   χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Ειδικότερα, για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια).

 

Δικαιούχοι Επιχορήγησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

α) Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας στο ακίνητο

β) Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (βάσει του Εισοδήματος Επιβολής Εισφοράς που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης, που έχει υποβληθεί πριν την αίτηση στο πρόγραμμα), με τα ποσοστά επιχορήγησης να διαμορφώνονται βάσει του παρακάτω Πίνακα.

 

Επισημαίνεται πως, για το υπόλοιπο ποσοστό του επιλέξιμου προϋπολογισμού, δύναται να χορηγηθεί άτοκο δάνειο, ενώ για την τελευταία εισοδηματική κατηγορία, δεν υπάρχει επιχορήγηση, παρά μόνο η χορήγηση άτοκου δανείου.

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ και τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Επιχορηγούμενες Παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτή
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, τα ακόλουθα:

 • το κόστος για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • η αμοιβή συμβούλου για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου έως και την τελική εκταμίευση.
 • η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (π.χ. για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ).

Οι παραπάνω παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να:

 • Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)
 • Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
 • Επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης ιστοσελίδας του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολών στις 28 Φεβρουαρίου του 2018, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος